پیشگامان دانش گستر فرداد | براي ناشران و تامين كنندگان منابع

براي ناشران و تامين كنندگان منابع

در قالب شريك كاري، نماينده و مشاور از طريق خدمات زير آماده ایم با شما همكاري کنیم:

  • طراحي استراتژي ورود به بازار هدف و ارائه خدمات مشاوره مربوطه
  • فعاليت به عنوان شريك كسب و كار شما
  • حضور به عنوان نماينده شما در كشور(هاي) هدف