پیشگامان دانش گستر فرداد | براي كتابخانه ها و مراكز اطلاعات

براي كتابخانه ها و مراكز اطلاعات

با ساخت مجموعه ها و پلتفورم هاي موردنياز شما و ارائه آموزش ها و دوره هاي توان افزايي موردنياز به شما كمك مي كنيم درحوزه كاري تان تاثيرگذارتر عمل كنيد. در این راستا مشخصا آمادگي داريم تا خدمات زير را به شما عرضه كنيم:

  • ايجاد پلتفورم، مجموعه سازي و عرضه خدمات اطلاعاتي
  • ايجاد و مديريت مجموعه هاي واسپاري
  • طراحي و ارائه برنامه هاي آموزشي در موسسه شما
  • اجراي مطالعات علم سنجي و ارزيابي
  • اجرای تحليلهای استنادي پيشرفته